Súkromná praktická škola

pri OZ Barlička

„ Teória zostane iba teóriou, pokiaľ

 neprikročíme k činu“

Jan Amos Komenský

  

O nás

          Súkromná praktická škola pri OZ Barlička  začala svoju činnosť 1. septembra 2010  Jej sídlom je Centrum mládeže Radosť, ul. Matice slovenskej 13,  Prešov.

Praktická škola poskytuje nižšie stredné vzdelanie ISCED 2C, ktoré je súčasťou základného vzdelania. 

Naša škola poskytuje vzelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím, ktoré im neumožňuje vzdelávať sa na iných typoch škôl. Praktická škola vzdeláva aj dospelých občanov s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a majú základné alebo žiadne vzdelanie.

  Cieľom je pripraviť žiakov na život v domácnosti (vykonávanie sebaobslužných činností, jednoduchých pracovných činností vrátane prác v domácnosti).

Vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného príslušným vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy.

Štúdium na SPŠ je trojročné.

Predmety:

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ

 

PREDMETY

  JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
  MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA
  ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ VÝCHOVA K MRAVNOSTI A OBČIANSTVU
  UMENIE A KULTÚRA HUDOBNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
  ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ VÝCHOVA

 

   ODBORNO-PRAKTICKÉ PREDMETY

 

RODINNÁ VÝCHOVA
ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA
RUČNÉ PRÁCE A ŠITIE
PRÍPRAVA JEDÁL A VÝŽIVA
DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

  VOLITEĽNÉ PREDMETY PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE
REMESELNÉ PRÁCE
POMOCNÉ PRÁCE V ZÁHRADNÍCTVE
A ARANŽOVANÍ
POMOCNÉ PRÁCE V ADMINISTRATÍVE
   

Kontakt:  Súkromná praktická škola

                     Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov

                            praktickaskola@gmail.com     www.barlicka.com/sps

                     tel. +421517498850

SPrŠ    IČO 42227755

 Stupeň vzdelania: ISCED 2C

 kód školy     S 501

 kód odboru  677512